Prevádzkovateľ (adresa a sídlo firmy)

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
e-mail: ba@soi.sk