Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.skvelo.sk je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so  sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, DIČ: 202027389,  IČ DPH: SK202027389, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej len „Spoločnosť“) . V záujme riadneho poskytnutia služieb zákazníkom, sa vyžaduje, aby zákazník poskytol Spoločnosti nevyhnutné informácie, v rozsahu osobných údajov potrebných pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom (ako Dotknutou osobou) a Spoločnosťou (ako Prevádzkovateľom):

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).
  • Číslo platobnej karty pre účely úhrady tovaru
  • Kód zľavového kupónu

Registráciou na stránke www.skvelo.sk a/alebo odoslaním konkrétnej objednávky udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

Účelom spracúvania predmetných údajov je spracúvanie osobných údajov klientov Prevádzkovateľa, ktorí využili jeho služby prostredníctvom elektronického obchodu. Predmetné osobné údaje sú zo strany Prevádzkovateľa definované v nevyhnutom rozsahu na naplnenie účelu spracovania. Uchovávané sú po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu definovanú v osobitných predpisoch najmä Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. Údaje zákazníka sú uchovávané v chránenej databáze a spracované pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém.

Údaje a nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení na internetovej stránke www.skvelo.sk.

Počas návštevy zákazníka sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu.

Osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (najmä banky, doručovateľské služby niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Databázu osobných údajov Spoločnosť chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Zákazník má právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje je Spoločnosť oprávnená spracovávať po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov.

oba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Spoločnosť oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby.